Category Archives: Dropshipping

DROP SHIPPING: PHƯƠNG THỨC KINH DOANH VỚI SỐ VỐN 0 ĐỒNG!
Drop shipping là một mô hình cung cấp và quản lý nguồn cung ứng nơi mà người bán lẻ gần như là người trung gian giữa nhà sản xuất và khách hàng. Nhà bán lẻ sở hữu bất kì sản phẩm nào mà họ bán.